Wymiana okien a prawa wspólnoty mieszkaniowej

 Najemca lokalu ma w obowiązku przywrócić do stanu poprzedniego wyglądu elewacji budynku. Jest to zgodne z uchwałą z dnia  21 listopada 2013 r. (III CZP 65/13). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wspólnota mieszkaniowa może zwrócić się z żądaniem do najemcy o przywrócenie do stanu poprzedniego również kształtu i rozmiaru otworów okiennych w budynku położonym na nieruchomości

Zaliczka a koszty zarządzania nieruchomością wspólną

Każdy zarząd w związku z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości ponosi koszty. Czy jednak zarząd może pobierać na pokrycie tychże kosztów zaliczki od właścicieli lokali?Zaliczka określona w uchwaleW dużych wspólnotach mieszkaniowych zaliczki pokrywające wydatki zarządu nieruchomości wspólnej pobierane są w formie opłat bieżących. Są one płatne z góry, do dnia
1 5 6 7